СОЦИАЛНА И КУЛТУРНА ГЕОГРАФИЯ, Том 1, 2004 г.

 

Петър СТОЯНОВ,Социалната география вчера и днес............................................................................................9

Калина МИЛКОВА, Съветската и руската социална география.............................................................................43

Марин БЪЧВАРОВ, География на културата или културната интерпретация на географията..................................57

Димитрина МИХОВА, Културна география или географията през прочита на културата..........................................75

Атанас ДЕРМЕНДЖИЕВ, За необходимостта от социални, културни и геополитически знания..............................89

Акихиро КИНДА, Историческата география в Япония..........................................................................................103

Марин БЪЧВАРОВ, Б. БЪЧВАРОВА, Цивилизационните разнопосочия – недъг и харизма на Хомо Балканикус.125

Марин БЪЧВАРОВ, Моята (хабсбургска) Румъния, Интервю с Рихард Вагнер, немски писател от Банат............137

Петър СТОЯНОВ, Хр. ГАНЕВ, Кл. ФРАНЦ, Приватизирането на общественото пространство като нова тенденция в градското развитие............................................................................................................................................149

Милена ГЕСТ, Социални и простр. промени в София през първото десетилетие на постсоциалистически период.171

Любен ХРИСТОВ, Пътят на културата. Зад посланията на източноазиатските и европейски духовни традиции.....199

Димитрина МИХОВА, Културна география във виртуалното пространство............................................................213

Румен ЯНКОВ, Устойчивостта на електоралните нагласи в България – елемент на социо-културната регионализация.................................................................................................................................................233

Клаус ФРАНЦ, Индиански резервати в САЩ – англо-американските и индиански представи за ценности като детерминанти на икономическия живот..............................................................................................................249

Тони ТРАЙКОВ, Б. КАЗАКОВ, Религиозна структура на населението в България – формиране, състояние и териториални различия......................................................................................................................................269

 

front page book big small size

 

Том 1 от сборника е създаден през 2004 г.

 

 

Geograf.bg